İmalatçı İhracatçılara Getirilen Yeni KDV İade Uygulaması Hakkında Soru ve Cevaplar

  • Ana Sayfa
  • Yayınlarımız
  • İmalatçı İhracatçılara Getirilen Yeni KDV İade Uygulaması Hakkında Soru ve Cevaplar

İmalatçı İhracatçılara Getirilen Yeni KDV İade Uygulaması Hakkında Soru ve Cevaplar

İmalatçı ihracatçı mükelleflere, belirli şartlar dahilinde yüklenilen KDV hesabı istenmeksizin, ihracat bedelinin %10’una kadar KDV iadesi yapılabilmesine imkan veren düzenleme “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41)” ile yapılarak 21 Nisan 2022 tarih 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İmalatçı ihracatçılara getirilen yeni KDV iade sistemi soru cevap şeklinde aşağıda açıklanmıştır.

1- Getirilen Yeni Düzenleme Ne İfade Ediyor?

• Sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak KDV iadesi alabilmelerine imkan sağlıyor.

2- Uygulama Ne Zaman Başlayacak?
• 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren imalatçı ihracatçı mükelleflerin bizzat imal ettikleri malları bizzat kendileri tarafından ihraç etmeleri halinde, 2022/Mayıs döneminden itibaren KDV beyannamelerinde beyan ederek uygulamaya başlanılacaktır.


3- Uygulamadan Hangi Mükellefler Faydalanabilecek?
Uygulamadan aşağıda belirtilen şartlara haiz imalatçı mükellefler faydalanabileceklerdir:
• Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden(üretici belgesi) herhangi birine sahip olması,
• İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması gerekir.
• Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması gerekir.
• İmalatçı olan mükellefin hazır alıp ihraç ettiği mallar veya Kanun’un 11/1-c maddesine göne ihraç kaydıyla başka bir mükellef aracılığıyla (grup şirketi olsa dahi) yapılan satışlar uygulamanın dışındadır.

4- Hangi Mallar Uygulama Kapsamında İhraç Edilebilecek?
• İmalatçılar imalatçı belgelerinde yer alan üretim kapasitesinde öngörülen ve imal edip ihraç ettikleri mallara ilişkin iade talep edebilirler.
• İmalatçı belgesinde yer alan üretim kapasitesine göre imal edilebilecek mallar ile bu kapsamda fason olarak imal ettirilen mallar için bu uygulamadan yararlanılabilir.
• Dolayısıyla, imalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi, bu kapsamda iade uygulanmasına engel değildir.
• İmalatçılar, piyasadan hazır olarak satın alıp ihraç ettikleri mallar için bu uygulamadan yararlanamazlar.


5- Bu Kapsamda KDV İade Talebi KDV Beyannamesinde Nasıl Gösterilecek?
• İmalatçı-ihracatçılar bu uygulama kapsamındaki taleplerini, ilgili dönem KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 338 kodlu “İmalatçıların Mal İhracatları [KDVGUT- (II/A-1.1.4.2.)]” satırını kullanmak suretiyle beyan edebilecekler.
• Bu satırdaki “Yüklenilen KDV” sütununa, ihraç edilen mallara ilişkin yüklenilen KDV hesabı yapılmaksızın, ihracat bedelinin % 10’unu aşmamak kaydıyla iadeye konu olan KDV tutarı yazılarak talep oluşturulabilecektir.


6- Bu Kapsamda KDV İadelerinde Hangi Belgeler İbraz Edilecek?
• Standart iade talep dilekçesi,
• İlgili meslek odasına üyelik belgesinin onaylı örneği (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)
• İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)
• Satış faturaları listesi,
• Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde, malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğuna dair ilgili gümrük idaresinin onayını da içeren antrepo beyannamesi)
• İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi,
• İhracatın beyan edildiği dönemden önceki son 24 döneme ilişkin indirilecek KDV listesi (Aynı dönemleri kapsayan indirilecek KDV listesinin bir defa verilmesi yeterlidir. Önceki dönemlerin herhangi birisinde ödenecek KDV beyan edilmesi durumunda, ödenecek KDV beyan edilen dönemden sonraki dönemlere ilişkin indirilecek KDV listesi verilmesi yeterlidir.)
• İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu.


7- Nakden/Mahsuben Alınabilecek KDV İade Tutarı Limitleri Nedir?
• Bu uygulamaya göre yapılacak mahsuben iade talepleri; miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.
• 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri; vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

• 100.000 TL’ye kadar nakden iade talepleri, süresinde düzenlenmiş YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan imalatçılar bakımından YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir.
• Tam Tasdik Sözleşmesi bulunmayanların 10.000 TL üzerindeki veya Tam Tasdik Sözleşmesi bulunanların 100.000 TL üzerindeki nakit iade taleplerinde, aşan kısım için vergi inceleme raporu, YMM raporu veya teminat aranılacaktır.

8- Süresinde Düzenlenmiş YMM Tam Tasdik Sözleşmesi Neyi İfade Ediyor?
• Süresinde düzenlenmiş YMM Tam Tasdik Sözleşmesi olan imalatçılar, bu kapsamdaki 100.000 TL’ye kadar nakit iadelerini incelemesiz-teminatsız-raporsuz alabilecekleri için, süresinde düzenlenmiş YMM Tam Tasdik Sözleşmesinin kapsamı aşağıda açıklanmıştır.
• 3568 sayılı Kanun’un Tasdik Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca ilgili vergilendirme döneminin ilk ayı içinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmeleri, süresinde düzenlenmiş sayılmaktadır.
• Gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmek isteyen mükellefler, her yıl Ocak ayı içinde (özel hesap dönemi uygulayan mükellefler özel hesap döneminin ilk ayı içinde) düzenlenmiş sözleşmeler süresinde düzenlenmiştir.
• İşe yeni başlayan veya önceki sözleşmesi herhangi bir nedenle fesh edilen mükelleflerden beyannameleri ile eklerini tasdik ettirmek isteyenler işe başlama veya fesih tarihinden itibaren bir ay içinde yeminli mali müşavir ile düzenledikleri sözleşmeler süresinde düzenlenmiş sayılmaktadır.
• Sözleşmenin yukarıda belirtilen sürelerden sonra düzenlenerek, Tam Tasdik Denetimine tabi olunması mümkün olmakla beraber; bu durumda KDV iadesi bakımından getirilen kolaylıklardan (indirimli teminat uygulaması (İTUS), farklı iade limiti uygulaması, teyit/bilgi isteme yazıları düzenlenmesi ve imalatçı ihracatçılara getirilen yeni iade sistemi gibi) yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.


9- Bu Uygulamadan Yararlanan Mükellef Daha Sonraki Dönemlerde “Yüklenilen KDV Esasına” Göre KDV İade Talebinde Bulunabilir mi?
• İhtiyari olarak getirilen bu uygulamadan bir dönem yararlanan mükellef, sonraki dönemlerde yüklenilen KDV esasına göre iade talebinde bulunabilecektir.


10- Bu Bölüme Göre İade İşlemi Yapıldıktan Sonra Aynı Dönem İçin Yüklenilen KDV Hesabı Yaparak Fark Tutarın İadesi Talep Edebilir mi?
• Bu bölüm kapsamında iade talep eden imalatçıların, aynı ihracat teslimi ile ilgili olarak iadesini alamadığı tutar için ayrıca yüklenilen KDV tutarına göre iade talep etmeleri mümkün değildir.


11- İmal Edilip İhraç Edilen Malların Bünyesinde KDV Ödenmeden Alınan Mallar Olması Halinde İade Tutarının Hesabı Nasıl Yapılacak?
• İmalatçıların doğrudan ihraç ettikleri malların bünyesinde yurtiçi veya yurtdışından KDV ödemeksizin (dahilde işleme izin belgesi kapsamında, istisna uygulanarak, müstahsilden alım vb.) temin ettiği malların bulunması halinde,

• İhracat bedeline ilişkin iadenin hesabında, ihracat bedelinden bu şekilde temin edilen malların bedeli düşülür.
• İade edilecek KDV kalan tutar dikkate alınarak belirlenir.

12- Aynı Dönemde Farklı İstisnalardan Doğan Veya Hazır Alınıp İhraç Edilen Mallarla İmal Edilip İhraç Edilen Malların Birlikte Olması Halinde KDV İadesi Nasıl Talep Edilecek?
• Aynı dönemde imalatçıların 3065 sayılı Kanunun 11/1-c veya geçici 17 nci maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla teslimlerinin de bulunması, doğrudan ihraç ettikleri mallar bakımından bu uygulamadan yararlanmalarına engel teşkil etmeyecektir.
• İmalatçılar, piyasadan hazır olarak satın alıp ihraç ettikleri mallar için bu uygulamadan yararlanamayacaklarından, söz konusu mallar için Tebliğin (II/A-1.1.4.1.) bölümü kapsamında yüklenilen KDV’nin iadesini talep edebilecekler.
• İmal edip ihraç ettikleri mallar nedeniyle tespit edilecek ihracat bedelinin %10’una kadar KDV’yi, yüklenim hesabına dahil etmeden, bu düzenleme kapsamında iade talep edebilecekler.


13- Bu Kapsamda İhraç Edilen Malların Kısmen Veya Tamamen Geri Gelmesi Durumunda İthalat İstisnasından Yararlanılabilecek mi?
• Bu kapsamda ihraç edilen malların geri gelmesi halinde ithalat istisnasından faydalanılabilmesi için, bu uygulama kapsamında iade edilen tutarların gümrük idaresine ödenmesi veya bu tutar kadar teminat gösterilmesi gerekiyor.
14- Konuya İlişkin Örnekler:

Örnek 1:
Mükellef (A) 2022/Mayıs döneminde imalatçı-ihracatçı olarak bir kısmını kendi atölyesinde imal ettiği, bir kısmını da fason olarak başka atölyelerde imal ettirdiği tekstil ürünlerini 1.000.000 TL karşılığı ihracatını gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda alabilecek KDV iadesi şu şekilde hesaplanacaktır:
İadesi Talep Edilebilir KDV Tutarı Hesabı = 1.000.000*%10= 100.000 TL
• Bu tutarın tamamı, teminat ve YMM raporu aranmadan mahsuben iade alınabilecektir.
• Mükellefin YMM ile süresinde düzenlenmiş Tam Tasdik Sözleşmesi olması halinde, teminat ve YMM KDV İadesi Tasdik Raporu aranmaksızın devreden KDV tutarını aşmamak üzere, bu tutarın tamamı (100.000 TL’ye kadar) nakden iade alınabilecektir.
• YMM ile süresinde düzenlenmiş Tam Tasdik Sözleşmesi yok ise; 10.000 TL’ye kadar teminatsız raporsuz nakit iade alınabileceğinden, buradaki tutar 100.000 TL olduğu için teminat karşılığı, YMM raporuyla veya vergi inceleme sonucuna göre nakden iadesi alınabilecektir.

Örnek 2:
(Y) Limited Şti, 2022/Mayıs döneminde imalatçı-ihracatı olarak imal ettiği konserveleri 2.000.000 TL karşılığında bizzat yurt dışına ihraç etmiştir. Bu ihracat için, konservelerin ambalajında kullanılan cam şişelerin yurt içinden 3065 sayılı Kanun’un Geçici 17’inci maddesi kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi ile alındığı, ve ihracatı gerçekleşen mallar için kullanılan şişe tutarının 100.000 TL olduğu ve KDV ödenmediği tespit edilmiştir. Yine ihracatı gerçekleşen konserve imalatında kullanılan 400.000 TL değerindeki domatesin, çiftçilerden müstahsil makbuzu ile alındığı ve KDV ödenmediği tespit edilmiştir. Mükellefin Mayıs dönemi indirilecek KDV toplamının 75.000 TL olduğu, yurt içi satışlar nedeniyle Hesaplanan KDV toplamının da 25.000 TL olduğu dikkate alındığında, imalatçı ihracatçı kapsamında alınabilecek iade tutarını şu şekilde hesaplamak gerekir:

İhracatı Gerçekleşen Mal Bünyesinde KDV Ödenmeden Alıma İsabet Eden Mal Tutarı = 100.000 + 400.000 = 500.000 TL
• KDV İade Hesabına Esas İhracat Bedeli = 2.000.000 – 500.000 = 1.500.000 TL
İmalatçı-İhracatçı Kapsamında Hesaplanan İade Edilebilir KDV Tutarı = 1.500.000*%10 = 150.000 TL
Mükellefin Sonraki Döneme Devredecek KDV Tutarı = 75.000 – 25.000 = 50.000 TL
• Bu kapsamda iade alınabilecek KDV tutarı sonraki döneme devreden KDV tutarını aşamayacağından, en fazla 50.000 TL KDV iadesi alınabilecektir. Devir yetersizliği nedeniyle iade alınamayan 100.000 TL tutar indirim yoluyla telafi edilmiş olacaktır.

İhracatı gerçekleşen mal bedeli içinde KDV ödenmeden alınan mal olması halinde, bu mallara ait tutar ihracat bedelinden indirildikten sonra kalan tutarın en fazla %10’nuna kadar KDV iadesi hesaplanabilecek olup, ayrıca hesaplanan iade tutarı sonraki döneme devreden KDV tutarı ile sınırlı olabileceğinden, 50.000 TL iade alınabilecektir.