Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

  • Ana Sayfa
  • Yayınlarımız
  • Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

20 Ağustos 2022 tarih 31929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 20.08.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;

• 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilecek ceza hariç olmak üzere,

• Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi incelemelerine dayanılarak tarh edilecek ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları ile 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının,

• Tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına girdiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

• Tarhiyat öncesi uzlaşma başvurusunun, Bakanlık bilgi işlem sistemleri üzerinden elektronik ortamda yapılması da mümkün hale getirildi.

• Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine göre tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılacaktır.

• Gerek görüldüğü takdirde, uzlaşma komisyonunun 5 üyeden teşekkül ettirilmesine karar vermeye Başkanlık yetkili olup, bu durumda diğer 2 üye söz konusu komisyonlara üye olabilecekler arasından belirlenecektir.
Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız.