Tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin usul ve esasların belirlendiği UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ’nde bazı değişiklikler yapıldı.

  • Ana Sayfa
  • Yayınlarımız
  • Tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin usul ve esasların belirlendiği UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ’nde bazı değişiklikler yapıldı.

Tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin usul ve esasların belirlendiği UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ’nde bazı değişiklikler yapıldı.

4 Ağustos 2022 tarih ve 31913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenen ve 3 Şubat 1999 tarih ve 23600 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ’nde bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre;
• Yönetmeliğin kapsamına; ikmalen, re’sen veya idarece salınan ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları (Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere mezkur maddeye göre kesilen ceza hariç) ile 5.000 Türk Lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları girmektedir.
• Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Kanunun mükerrer 298 inci maddesine göre tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenecek olup belirlenen tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Resmî Gazetede ilan edilecektir.
• VUK 359 uncu maddesinde yazılı vergi kaçakçılığı suçu fiilleri ile vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere mezkur maddeye göre kesilen cezalar yönetmelik kapsamı dışındadır.
• VUK Ek 1 inci maddesi ile Kanun’un kapsamına giren ve ikmalen, re’sen veya idarece tarh ve tebliğ edilmiş olan vergi, resim ve harçlar ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarından hangilerinde uzlaşma yoluna gidilebileceği ve uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi, resim, harç ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza miktarlarının tayini hususunda Bakanlık (il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar için İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) yetkili kılınmıştır. Bakanlığa tanınan bu yetkiye dayanılarak uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi, resim, harç, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının miktarları genel tebliğler ile belirlenir.

• Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin uzlaşma taleplerinin incelenmesi için üç kişilik vergi dairesi uzlaşma komisyonları, defterdarlık uzlaşma komisyonu, vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonu, vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu ile Merkezî Uzlaşma Komisyonu kurulur. Gerek görüldüğü takdirde, söz konusu komisyonların beş kişiden teşekkül ettirilmesine, Merkezî Uzlaşma Komisyonu ve vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonunda Gelir İdaresi Başkanı, vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerde vergi dairesi başkanı, vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde ise defterdar karar vermeye yetkilidir. Bu durumda diğer iki üye söz konusu komisyonlara üye olabilecekler arasından belirlenir.
• Uzlaşma talep dilekçesinin taahhütlü posta veya interaktif vergi dairesi üzerinden gönderilmesi de mümkündür.
• Uzlaşma vaki olmadığı takdirde, Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar; Kanunun 112 nci ve 368 inci maddesi ile 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü çerçevesinde, ödenmelidir.
• Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile Kanunun 371 inci maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları uzlaşma konusu yapılabilir. Ayrıca 5.000 Türk Lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da uzlaşma konusu yapılabilir.”
• Yönetmelik değişikliği yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmeliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız.
Değişiklik Sonrası Yönetmeliğin Son Hali İçin Tıklayınız.